Follow All

Mình là một tín đồ của Phật giáo. Hình ảnh Phật Di Lặc là một hình ảnh Đức Phật có hai phẩm hạnh tốt đẹp được mình rất yêu thích và tu tập theo. Ngài mang trong mình hai phẩm hạnh là Hoan hỷ và khoan dung, độ lượng. Hình ảnh Hoan hỷ được thể hiện qua...